Domasni potrebi online dating

Na službeni pečat javnog beležnika primenjuju se propisi koji uređuju pečat državnih i drugih organa, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Udruživanje u Javnobeležničku komoru Član 12 Javni beležnici se udružuju u Javnobeležničku komoru (u daljem tekstu: Komora).

Javnobeležnička isprava je izvršna ili verodostojna isprava u slučajevima predviđenim zakonom.

Strane javnobeležničke isprave Član 8 Strane javnobeležničke isprave imaju, pod uslovom uzajamnosti, isto pravno dejstvo kao i javnobeležničke isprave sačinjene po ovom zakonu.

Na područjima sa većom koncentracijom stanovništva i intenzivnijim privrednim poslovanjem broj javnobeležničkih mesta određuje se tako da se na svakih 25.000 stanovnika odredi po jedno javnobeležničko mesto.

Ministar, na predlog ili uz pribavljeno mišljenje Komore, može izmeniti broj javnobeležničkih mesta na pojedinim područjima u skladu sa potrebama pojedinog područja.

Javni beležnik odbija, odnosno može da odbije obavljanje poslova u okviru delatnosti određenih ovim zakonom samo iz razloga koji su određeni ovim zakonom.

Javni beležnik odgovara za svoj rad u skladu sa zakonom.

Javnom beležniku nije dopušteno da vrši delatnost i prima stranke izvan javnobeležničke kancelarije, osim ako zakonom nije propisano drukčije.

Službeno područje i službeno sedište Član 10 Javni beležnik ima službeno područje i službeno sedište na kojem obavlja svoju delatnost, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Pečat i štambilj Član 11 Javni beležnik ima službeni pečat i službene štambilje.

Nadzor nad javnobeležničkom delatnošću Član 13 Nadzor nad javnobeležničkom delatnošću vrše ministarstvo nadležno za pravosuđe (u daljem tekstu: Ministarstvo), nadležni sud i Komora. Oblik obavljanja delatnosti i sedište Oblik obavljanja javnobeležničke delatnosti Član 14 Javni beležnik obavlja delatnost u javnobeležničkoj kancelariji.

Javnobeležnička mesta Član 15 Broj javnobeležničkih mesta određuje ministar, po pribavljenom mišljenju Komore, tako da se, po pravilu, za područje jedne opštine, grada ili gradske opštine (u daljem tekstu: jedinica lokalne samouprave), određuje najmanje jedno javnobeležničko mesto.

Search for domasni potrebi online dating:

domasni potrebi online dating-7

Službeno sedište i tabla Član 16 Javnom beležniku se određuje jedno službeno sedište.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “domasni potrebi online dating”